Contact

Toronto Metropolitan University, Department of Philosophy, 350 Victoria Street, Toronto, Ontario, M5B 2K3, Canada.

katharine.oreilly[at]ryerson.ca

ryerson.academia.edu/KatharineOReilly

Twitter: @koreilly